Häzirki wagtda gaçgak galan ildeşlerimiz üçin giriş-çykyş hyzmatymyz dowam edýär. Ugradyljak ýurtlar hemişe üýtgäp durýany üçin ofisimize gelmegiňizi we anyk maglumatlary öwrenmegiňizi maslahat berýäris. +90 (551) 058 1929 DUBAÝ Giriş-Çykyş hyzmaty Ýaşaýyş Rugsatnamasy

Saglyk Ätiýaçnamasy

Okuw Hyzmatlary

Iş Hyzmatlary
MERW DANIŞMANLIK Migrant Konsultant